REGULAMIN PROMOCJI

"Dziękujemy za rekomendację"

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Dziękujemy za rekomendację”.

2. Organizatorem Promocji jest Szkoła Języków Obcych "Green School" z siedzibą w Kłobucku przy ul. Kościuszki 10, NIP 574-184-61-87

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 17.02.2023 r. i trwa do 31.08.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zarekomendowanie obozu językowego znajomemu, członkowi rodziny, który w poprzednich sezonach nie uczestniczył w obozie organizowanym przez Szkołę Języków Obcych "Green School". W przypadku podpisania umowy przez "Poleconego" kwota 50zł zostanie odpisana zarówno od ostatniej raty będącej opłatą za obóz językowy "Poleconego" oraz "Polecającego", który wcześniej podpisał umowę.

5. Rabat można odliczyć tylko od jednego zakupionego obozu.

6. Klient może polecić obóz wielu osobom. W takim przypadku rabat będzie obliczany na zasadzie 50zł x liczba osób poleconych.

7. Promocja dotyczy wyłącznie obozów opublikowanych na stronie obozy.greenschool.pl

8. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Organizatora będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie sklep.greenschool.pl

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail wspolpraca@sferagreenbohatera.pl W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie obozy.greenschool.pl/rekomendacja Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

ul. Kościuszki 10, 42-100 Kłobuck

34 506 57 57

Sfera GreenBohatera

nr konta mbank

72 1140 2004 0000 3502 4348 8028